ZD Omrož

Telefon: (02) 741-09-00

Fax: (02) 741-09-99

Ulica dr. Hrovata 4, 2270 Ormož

Epošta: uprava@zd-ormoz.si

Iskanje po strani:

Nujna medicinska pomoč Nacionalne čakalne dobe Nase čakalne dobe Dežurstva Naše telefonske številke

Katalog informacij Javnega značaja

 

Politika kakovosti v ZD Ormož
Odlok ZD Ormož
Statut ZD Ormož in dopolnitev
Strateški razvojni načrt ZD Ormož za obdobje 2023–2033
Letno poročilo za leto 2023
Program dela in finančni načrt za 2024

Svet zavoda ZD Ormož

 

II. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA


1. ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ORGANA

a) OPIS DELOVNEGA PODROČJA

Področje dela zavoda izhaja iz Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Ormož ((Uradni vestnik Občine Ormož, št. 3/08).Dejavnost javnega zavoda Zdravstveni dom Ormož je:

Osnovna zdravstvena dejavnost v skladu s 7. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS, 9/92).V tem členu našteta dejavnost se izvaja v sodelovanju z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci, ki na podlagi koncesije opravljajo javno službDejavnost javnega zavoda je v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti naslednja: N 85.121 Osnovna zdravstvena dejavnost N 85.122 Specialistična ambulantna dejavnost N 85.130 Zobozdravstvena dejavnost N 85.141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki N 85.142 Alternativne oblike zdravljenja zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost, ki obsega:

 • Spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje ter rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev;
 • Zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja;
 • Preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo;
 • Zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju;
 • Patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na bolnikovem domu ter oskrbovancev v socialnovarstvenih zavodih;
 • Neprekinjeno nujno medicinsko pomoč;
 • Zdravstvene preglede športnikov;
 • Ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo;
 • Diagnostične in terapevtske storitve:
 • Zavod opravlja tudi znanstveno-raziskovalno delo s področja zdravstvenega varstva pod pogoji, določenimi z zakonom.
 • Zavod ima organizirano tudi specialistično ambulantno dejavnost.
 • Zavod je učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskih zavodov pod pogoji, določenimi z zakonom.


b)
SEZNAM NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT

V skladu s 6. členom Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Ormož se zdravstvena dejavnost opravlja v naslednjih organizacijskih enotah:

 • osnovno zdravstveno varstvo,
  • vodja Goran Hekič, dr.med.spec.,
  • tel.: 02/ 741-09-32
 •   zobozdravstvo,
  • vodja Ema Vindiš, dr. dent. med.,
  • tel.: 02/ 741-09-32

ki se izvaja na naslednjih lokacijah:

 • sedež zavoda,
  • Ulica Dr. Hrovata 4, 2270 Ormož ,tel: 02/ 741-09-00
 •   Sv. Tomaž 11b,
  • splošna ambulanta tel.: 02/ 719-41-07
  • zobna ambulanta tel.: 02/ 719-41-06
 • Središče ob Dravi, Slovenska cesta 44,
  • splošna ambulanta tel.: 02/ 719-12-55
  • zobna ambulanta tel.: 02/ 719-12-42
  • referenčna ambulanta tel: 02/ 743 60 24

Naloge skupnega pomena za organizacijski enoti opravljajo skupne službe oziroma uprava zavoda s svojimi službami
c) ORGANIGRAM:

 

2. KONTAKTNI PODATKI OSEB, PRISTOJNIH ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ

Pristojna oseba: Aljaž Čibej 
dipl. inž. radiologije v.d. direktorja

Telefon: 02/ 741-09-32

Fax: 02/ 741-09-00

Strokovni vodja: Goran Hekič dr.med. spec.(v.d. strokovnega direktorja)

Telefon: 02/ 741-09-32
Fax: 02/ 741-09-00

Naslov: Ulica dr. Hrovata 4, 2270 Ormož
E-naslov: uprava@zd-ormoz.si

3. SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKIH SKUPNOSTI Z DELOVNEGA PODROČJA ORGANA

 

4. SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV

 Povezava na državni register predpisov:

 

Povezava na lokalni register predpisov:


Povezava na EU portal:

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenih spletnih mestih gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

5. SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH

.

6. SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV

 • Postopek o odločanju o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja
 • Postopki na podlagi ZVOP-1
 • Odločanje o pritožbi posameznika po Zakonu o pacientovih pravicah

 

7. SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI ORGAN UPRAVLJA

 • Evidenca o zaposlenih delavcih
 • Evidenca o stroških dela
 • Evidenca poškodb pri delu zaposlenih
 • Evidenca razporejenih na delovno dolžnost s področja obrambe
 • Evidenca razporejenih na delovno obveznost s področja zaščite, rečevanja in pomoči
 • Evidenca razporejenih na delovno obveznost s področja civilne zaščite
 • Evidenca osnovne medicinske dokumentacije
 • Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva delavcev, udeležencev v promeru in športnikov
 • Evidenca raziskav kliničnih preizkušanj zdravil

  Opozorilo: Dostop evidenc je omejen: Informacijski pooblaščenec.


  8. SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV

  • Zdravstveni informacijski sistem

   Namen zbirke je administrativno spremljanje zdravljenja pacientov, zaračunavanje opravljenih storitev, evidentiranje podatkov o zdravstveni negi ter zagotavljanje podatkov za zunanje institucije.
  Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.

  • Poslovni informacijski sistem

  Namen zbirke je spremljanje materialnega in finančno-računovodskega poslovanje zdravstvenega doma, evidence osnovnih sredstev in upravljanje s kadri in dokumenti.
  Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.

  • Laboratorijski informacijski sistem

  Namen zbirke je spremljanje izvidov laboratorijskih preiskav. 
  Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.

       .

  9. NAJPOMEMBNEJŠI VSEBINSKI SKLOPI DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA OZIROMA POSAMEZNIH DOKUMENTOV

   

  Druge informacije javnega značaja so dostopne na spletni strani Zdravstvenega doma Ormož

   

  III. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
  Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelel sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb. Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim ali fizičnim osebam (v nadaljnjem besedilu: prosilec). Vsak prosilec ima na svojo zahtevo pravico pridobiti od organa informacijo javnega značaja tako, da jo pridobi na vpogled ali pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski zapis. Organ lahko prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če gre za izjemo, ki jo opredeljuje 6. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Dostop do drugih informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki je določen v naslednjih predpisih:

   
  1. DOSTOP NA SPLETNI STRANI      Dostop do informacij javnega značaja je omogočen na spletnih straneh zavoda http://www.zd-ormoz.si. Uporabniki lahko do portala dostopajo z običajnimi brskalniki, informacije na portalu se nahajajo v običajnih oblikah zapisa.

         
  2. DOSTOP NA PODLAGI POSEBNE ZAHTEVE

  Informacije, ki niso neposredno dostopne, vam bodo posredovali na vašo zahtevo, ki jo lahko vložite osebno v prostorih zavoda, preko telefona, po pošti ali po elektronski poti.

  Na podlagi vaše zahteve je zavod dolžan posredovati informacijo, če jo dejansko poseduje. Dostop do informacije lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed razlogov iz 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

  Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bodo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bodo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis.


  2.1. Ustna zahteva

  Ustno zahtevo lahko vložite:

  • osebno na sedežu zavoda,ulica dr. Hrovata 4 v Ormožu, vsak delovnik med 08.00 in 14.00 uro. Ustna zahteva je brezplačna in takse prosta, vendar je pravno varstvo v primeru zavrnitve zahteve za dostop do informacije javnega značaja možno samo na podlagi pisne zahteve.


  2.2. Pisna zahteva

  Pisno zahtevo lahko vložite:

  • na zapisnik, ki ga na vašo zahtevo sestavi odgovorna oseba na sedežu zavoda, ulica dr. Hrovata 4 v Ormožu, vsak delovnik med 08.00 in 14.00 uro.

  • po pošti na naslov Zdravstveni dom Ormož, ulica dr. Hrovata 4, 2270 Ormožu. Zahteva mora vsebovati podatke o vlagatelju oziroma podatke o zastopniku ali pooblaščencu ter originalno pooblastilo. Prosilec mora navesti, katero informacijo želi pridobiti in na kakšen način se želi z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis).

  • po elektronski pošti, ki jo pošljete na elektronski naslov uprava@zd-ormoz.si Elektronska zahteva se obravnava kot pisna, če elektronsko sporočilo varno elektronsko podpisano. V nasprotnem primeru se zahteva obravnava kot ustna zahteva.


  2.3. Dostop za ljudi s posebnimi potrebami
  • Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja: V zgradbi so dvigala, možen je dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički, na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk).

    

  2.4. Delni dostop
  • Opis delnega dostopa: v skladu z 21. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

  Ob vložitvi pisne zahteve je potrebno plačati upravno takso. V tem primeru mora zavod o zahtevi odločiti v roku 20 dni. Če to ni možno lahko s posebnim sklepom rok za odločanje podaljša za največ 30 dni. Če je zahteva nepopolna in je zavod ne    
  more obravnavati, vlagatelja pozove, da jo dopolni. V primeru zavrnitve pisne zahteve, ima vlagatelj pravico do pritožbe, o kateri odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja. Če vlagatelj zahteve smatra, da mu je bila posredovana
  druga informacija in ne tista, ki jo je zahteval, je zavod dolžan o ponovni zahtevi odločiti v roku 3 dni.

  .

  3. STROŠKI IN CENA

  Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis). V primeru, da boste zahtevali informacije z
  ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja,
  zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.

         
  Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo     
  vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

  .

  .

  IV. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

  • ordinacijski čas zdravnikov in zobozdravnikov

  • podatki o dežurnih zdravnikih

  • čakalne dobe

  V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

  DATAINFO.SI, d.o.o.
  Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor
  www.datainfo.si
  e-pošta: dpo@datainfo.si
  telefon: +386 (0) 2 620 4 300

  POVEZAVA Politika varstva osebnih podatkov