ZD Omrož

Telefon: (02) 741-09-00

Fax: (02) 741-09-99

Ulica dr. Hrovata 4, 2270 Ormož

Epošta: uprava@zd-ormoz.si

Iskanje po strani:

Nujna medicinska pomoč Nacionalne čakalne dobe Nase čakalne dobe Dežurstva Naše telefonske številke

ČAKALNE DOBE ZDRAVSTVENEGA DOMA ORMOŽ

 

Čakalne dobe za specialistične dejavnosti v ZD Ormož na dan 30. 4. 2024

 

Čakalne dobe za zobozdravstvo v ZD Ormož na dan 30. 4. 2024

SPLETNE POVEZAVE 

Portal zVem (zdravjeVsenaEnemMestu) omogoča varen dostop do storitev eZdravja,
z možnostjo eNaročanja in dostopa do eReceptov ter elektronskih zdravstvenih podatkov
.
 
LINK: https://zvem.ezdrav.si/domov

  Naročanje na zdravstveno storitev in pregled eNAPOTNICE
  LINK:https://narocanje.ezdrav.si/

Spletna stran portala eZravje- Čakalne dobe
LINK: https://cakalnedobe.ezdrav.si/

  Vsebina Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP-A)
LINK: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2526?sop=2017-01-2526)

Zakon o spremembah zakona o pacientovih pravicah (ZPacP-B) iz dne 28.11.2020.
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3111/zakon-o-spremembah-zakona-o-pacientovih-pravicah-zpacp-b

ODPOVED TERMINA (pravila) 

  Povzetek Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pacientovih pravicah (ZPacP-A):

15.b člen (upravljanje čakalnega seznama)

Pacient ali v njegovem imenu njegov ožji družinski član lahko brez navajanja razlogov odpove termin najpozneje deset dni pred izvedbo zdravstvene storitve, in sicer le enkrat v okviru iste napotitve in le v okviru napotitve s stopnjo nujnosti hitro ali redno. Poznejša odpoved termina je dopustna le iz pacientovih objektivnih razlogov, ki jih določi minister, pristojen za zdravje, pri čemer pacient razlog za odpoved sporoči pisno. V primeru odpovedi iz objektivnih razlogov ne veljajo omejitve glede odpovedi termina le enkrat v okviru iste napotitve in napotitve v okviru stopnje nujnosti hitro ali redno. Po preteku 30 dni od termina odpoved ni mogoča niti v primeru pacientovih objektivnih razlogov.

Če pacient ne pride na termin in termina ne odpove v skladu s prejšnjim odstavkom (neopravičena odsotnost), se ga črta s čakalnega seznama in napotna listina preneha veljati. Če je pacient neupravičeno odsoten na enem izmed terminov v okviru iste napotitve, se zdravstvena obravnava v okviru te napotitve konča. Pacient se lahko na čakalni seznam za to zdravstveno storitev pri tem izvajalcu zdravstvene dejavnosti znova uvrsti šele po poteku treh mesecev od termina, na katerem je bil neopravičeno odsoten. Rok iz prejšnjega stavka ne velja, če izvajalec zdravstvene dejavnosti presodi, da taka omejitev neposredno ogroža pacientovo zdravstveno stanje ali zdravstveno obravnavo.

 

15.c člen (črtanje s čakalnega seznama)

Izvajalec zdravstvene dejavnosti v mreži izvajalcev javne zdravstvene službe pacienta črta s čakalnega seznama v naslednjih primerih in rokih:

– smrt pacienta: po pridobitvi take informacije ob ažurnem pridobivanju podatkov iz centralnega registra podatkov o pacientih,

– želja pacienta po črtanju s čakalnega seznama: v 24 urah od izražene želje,

– pacientova zavrnitev izvedbe zdravstvene storitve: v 24 urah od zavrnitve,

– zdravstveno stanje pacienta ne omogoča izvedbe zdravstvene storitve, zaradi katere je uvrščen na čakalni seznam: v 24 urah od ugotovitve lečečega zdravnika o takem stanju,

– neopravičena odsotnost od termina: v 24 urah od termina,

– druga ali katera koli naslednja uvrstitev na čakalni seznam za isto zdravstveno storitev (peti odstavek 15. člena tega zakona): v 24 urah od ugotovitve o naknadni uvrstitvi.

V primeru črtanja iz razlogov, navedenih v prejšnjem odstavku, se napotna listina vrne izdajatelju napotne listine (stornira) z navedbo razlogov. Razlog za črtanje se navede tudi na čakalnem seznamu.